"... Oto nadszedł wielki dzień. Rzeczywistością stał się nasz sen. Idziemy razem z wielką siłą, pełni zapału nadziei, aż miło Przyjazny Dom - tak nazwa brzmi. Idziemy w świat by otwierać dzieciom jego drzwi..."

Irma Kruppa

StatutSTATUT
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Przyjazny Dom"
§ 1
Postanowienia ogólne.


1. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Przyjazny Dom" w Krzyżanowicach zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.


2. Stowarzyszenie jest społeczną, samorządną organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną.


3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą są Krzyżanowice.


4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.


5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących jedynie realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.


7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


§ 2
Cele i sposoby działania.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób w szczególności poprzez:
a) ochronę rodziny i dziecka, promowanie praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do rodziny.
b) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
c) reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji.
d) organizowanie samopomocy rodzin zastępczych poprzez:
  • Spotkania grupowe celem wymiany doświadczeń,
  • Spotkania towarzyskie,
  • wyjazdy integracyjne.
f) poradnictwo dla kandydatów i już funkcjonujących rodzin zastępczych (szkolenia, spotkania integracyjne, warsztaty, porady specjalistyczne).
g) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodziców zastępczych.
h) tworzenie i prowadzenie świetlic, placówek oraz ośrodków działających na rzecz rodzin i dzieci.
2. Wymiana poglądów i doświadczeń poprzez:
  • kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania,
  • udział w spotkaniach tematycznych i konferencjach na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • własne publikacje w prasie, radiu i telewizji.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Tworzenie partnerstwa z innymi podmiotami.


§ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele Stowarzyszenia i daje gwarancję realizacji jego założeń.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która poprzez swoją wybitną działalność nawiązuje do idei bliskich celom Stowarzyszenia lub też wniosła szczególne zasługi w jego rozwój.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu.

§ 4
1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w zebraniach oraz wszelkich innych działaniach inicjowanych przez władze Stowarzyszenia,
c) podejmowania inicjatyw dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
e) odwoływania się od decyzji zarządu i władz Stowarzyszenia do Walnego Zebrania.


2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
c) terminowego opłacania składek członkowskich.


3. Członek wspierający:
a) ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanej pomocy oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.


4. Członek honorowy:
a) ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) nie opłaca składek członkowskich,
d) jest zobowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 5
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
c) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składki członkowskiej przez okres 12 (dwunastu) miesięcy.
d) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu, zainteresowanemu nie przysługuje prawo odwołania.
e) wykluczenia na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
f) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.§ 6
Władze i struktura organizacyjna.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.§ 7
Walne Zebranie.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
j) Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wysokości wpisowego.

4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na podstawie decyzji Zarządu, żądania Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia - w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia decyzji, żądania lub pisemnego wniosku.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zebranie podejmie decyzję o zmianie systemu głosowania.
7. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje oraz podejmuje ważne uchwały przy:
a) obecności co najmniej połowy liczby członków, w pierwszym terminie,
b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 8
Zarząd.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się przynajmniej z 4 (czterech) członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Pozostali wybrani zostają Członkami Zarządu. Każdorazowo przed wyborem nowego Zarządu ustala się uchwałą liczbę jego członków. Brak uchwały w tej sprawie stanowi o 6-osobowym składzie Zarządu.
3. W przypadku zdekompletowania Zarządu w trakcie trwania kadencji może on dokooptować członków, jednak w liczbie nie większej niż 1/2 obowiązującego składu pochodzącego z wyborów.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywanie umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie
2 (dwóch) członków Zarządu - Prezesa i Skarbnika.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż cztery razy w roku.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, pozostali członkowie Stowarzyszenia i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
8. Praca we władzach Stowarzyszenia jest pracą nieodpłatną
9.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 9
1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) uchwalanie i realizacja merytorycznych i finansowych planów działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem wytycznych Walnego Zebrania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia - podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
e) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §1 pkt. 7,
f) zwoływanie Walnego Zebrania,
g) decydowanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach, mających znaczenie dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych jego władz.
2. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu,
b) inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu.§ 10
Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród siebie, na pierwszym
posiedzeniu, po wyborze składu Komisji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku zdekompletowania Komisji w trakcie trwania kadencji może ona
dokooptować członków, jednak w liczbie nie większej niż 2 (dwie) osoby.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu ani pozostawać z jego członkami w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Kadencja Członków Komisji trwa 4 lata.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie wyjaśnień dotyczących ustaleń przeprowadzonej kontroli,
c) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz posiedzenia Zarządu.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.


§ 11
Majątek i fundusze.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) dotacje i subwencje, dochody z ofiarności publicznej
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) dochody z majątku stowarzyszenia,
h) odsetki, dochody z kapitału,
i) inne wpływy majątkowe uregulowane w przepisach prawa.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 12
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku. Dla przeprowadzenia likwidacji
Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek będący jego własnością przeznacza się na cele
wskazane przez Walne Zebranie.